NEMOKAMAS PRISTATYMAS LIETUVOJE!

Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra sudaromos tarp internetinės parduotuvės aboutskin.eu (toliau – „Pardavėjas“) ir asmens, kuris internetinėje parduotuvėje pateikė užsakymą ir pažymėjusio „Sutinku su pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“ (toliau – Pirkėjas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“). Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nurodomos Šalių teisės ir pareigos, prekių pirkimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka. Taip pat yra nurodomos ir kitos su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje aboutskin.eu susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, ar taisyti šias pirkimo ir pardavimo taisykles.
1.3. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje aboutskin.eu turi teisę tik šie asmenys:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. anksčiau nurodytų asmenų oficialiai įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje aboutskin.eu.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Apsipirkti aboutskin.eu internėtinėje parduotuvėje gali registruoti vartotojai. Atliekant užsakymą Pirkėjas privalo įvesti savo vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, ir el. pašto adresą. Prisijungti prie aboutskin.eu paskyros galima naudojant elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, jog jo nurodytas elektroninio pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Antra dalis“. Duomenys apie juridinį asmenį yra kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas.
2.4. Pardavėjas užtikrina, kad asmens duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo, pristatymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.6. Pardavėjas tvarko Pirkėjo duomenis vadovaudamasis Privatumo politika. Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui visais atvejais atidžiai susipažinti su Privatumo politika, ir įsitikinti, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užbaigti užsakymą“.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos aboutskin.eu duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje aboutskin.eu vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve aboutskin.eu, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, išpakuota, sugadinta arba jei nepasikeitė jos prekinė išvaizda.
5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bet kokiu būdu bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, duomenų saugumui, pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, ar nesilaiko šiu Taisyklių, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis internetine parduotuve aboutskin.eu.
6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti savo internetinės parduotuvės aboutskin.eu paskyros prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
6.3. Internetinėje parduotuvės aboutskin.eu Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ar kitos interneto parduotuvėje aboutskin.eu numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti prikimo metu nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kuomet dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje aboutskin.eu įsigytos prekės, pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 5 (penkias) darbo dienas jei mokėjimas buvo atliekamas tarptautiniu banko pavedimu.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 5 (penkias) darbo dienas, jei mokėjimas buvo atliekamas tarptautiniu banko pavedimu, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
8. Prekių kainos ir prekės
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje aboutskin.eu nurodomos eurais. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) prekėms iternetinėje parduotuvėje nėra taikomas, nes Pardavėjas nėra įtrauktas į PVM mokėtojų registrą.
8.2. Internetinė parduotuvė prekiauja kosmetikos prekėmis ir aksesuarais.
9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
9.1.1. tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema (Paysera);
9.1.2. tiesioginiu bankiniu pavedimu į pardavėjo nurodytą banko sąskaita nurodydamas užsakymo numerį;
9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1.1 ir 9.1.2 punktuose aptartais būdais, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Užsakymas bus pradedamas vykdyti tik Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes iš Pirkėjo.
10. Prekių pristatymas
10.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodo kitą konkretų asmenį kaip siuntinio Gavėją;
10.1.2. tuo atveju, kai Pirkėjas ar Gavėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
10.1.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.1.4. prekių pristatymo mokestis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra nurodytos formuojant užsakymą internetinėje parduotuvėje aboutskin.eu.
10.1.5. užsakymai yra formuojami, siunčiami ir pristatomi tik darbo dienomis;
10.1.6. prekės nėra pristatomos į Kuršių Neriją;
10.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų Pirkėjui pristatyta kaip įmanoma greičiau.
10.3. Priimdamas ar atsiimdamas siuntą, Pirkėjas privalo atidžiai ją apžiūrėti. Siuntos įpakavimas negali būti pažeistas. Jei Pirkėjas pastebėjo, kad siunta buvo pristatyta netvarkinga (įplėšta, įlenktais kampais, atidaryta, šlapia, arba kitaip fiziškai pažeista), Pirkėjas gali nepriimti tokios siuntos. Jei Pirkėjas nusprendžia priimti pažeistą siuntą, Pirkėjas privalo reikalauti, kad siuntos priėmimo – perdavimo dokumente arba atskirame pažeistos siuntos pristatymo akte būtų tiksliai, išsamiai ir vienareikšmiškai aprašyta, dalyvaujant Pardavėjui ar jo įgaliotam asmeniui pristatančiam prekes, kokios būklės siunta buvo pristatyta. Priimdamas pažeistą siuntą, Pirkėjas privalo, pristatančios šalies akivaizdoje, siuntą išpakuoti ir vizualiai patikrinti joje esančių prekių būklę. Jei Pirkėjas nusprendžia priimti šias prekes, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl pristatytos siuntos būklės bei prekių pažeidimų, kurios galėjo atsirasti prekių pristatymo metu.
10.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės aprašyme esančiame internetinėje parduotuvėje aboutskin.eu. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
11. Prekių grąžinimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių gražinimo dokumentą.
11.3. 11.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepradarytoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, jos etiketės turi būti nepažeistos, apsauginės plėvelės ir lipdukai - nenuplėšti. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama prekė yra nekokybiška ar turi gamyklinį broką;
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą;
11.4.6. jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes;
11.4.7. tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos;
11.4.8. prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;
11.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Pinigai už prekės siuntimą grąžinami tik tai atvejais, kuomet pirkėjas gauna ne tą prekę ar prekė būna brokuota. Tokiu atveju, Pirkėjas gali grąžinti prekes tik iš anksto su Pardavėju sutartu būdu.
11.4.10. prekes galima grąžinti tik siunčiant paštu ar naudojantis kurjerių paslaugomis. Prekės turi būti grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu.
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo klientų aptarnavimo skyriui el. paštu office@aboutskin.eu arba susisiekia aboutskin.eu parduotuvėje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
12.2. Pardavėjas neatsako, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar užsakymus patvirtinančių pranešimų jeigu Pirkėjas klaidingai pateikė savo el. pašto adresą registracijos ar užsakymo metu, ar esant internetinio ryšio ar elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visapusiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas yra visapusiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės aboutskin.eu.
13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo
14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, vienašališkai, be atskiro perspėjimo keisti jų sąlygas, ar jas nutraukti.
15. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga
15.1. Visos intelektinės teisės į elektroninėje parduotuvėje aboutskin.eu esančią tekstinę ir grafinę medžiagą priklauso Pardavėjui.
15.2. Yra draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti esančią Parduotuvėje medžiagą.
16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Užsisakykite naujienlaiškį ir gaukite 10% nuolaidos kodą. Pristatymas nemokamas!